Okolice Mausza: Rezerwat Jeziorka Chośnickie

Okolice Mausza - rezerwat jeziorka chośnickie

Torfowiskowy rezerwat przyrody Jeziorka Chośnickie, położony na Pojezierzu Kaszubskim w gminie Parchowo, został utworzony w 1985 roku. To wyjątkowy zabytek przyrody, który jest miejscem bytowania wielu gatunków ptaków, zwierząt, a także roślin.

Rezerwat przyrody Jeziorka Chośnickie, zajmuje powierzchnię 213,36 hektarów. Ten pomnik przyrody, obejmuje kopułowe torfowisko wysokie typu bałtyckiego, siedem jezior dystroficznych, zarastających płem torfowców, jak również okoliczne bory bagienne. Siedliska przyrodnicze na tym obiekcie zostały objęte ścisłą ochroną w ramach programu Natura 2000. Jest to teren, w którym bytują żurawie, a także inne gatunki ptaków, między innymi: orzechówki, dzięcioły czarne, czy puchacze. Ten niesamowity rezerwat przyrody jest udostępniany dla celów edukacyjnych i turystycznych, ponieważ utworzono w nim bardzo krótką ścieżkę dydaktyczną. To pomnik przyrody, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem ornitologów, jak również botaników i geologów. Duże znaczenie badawcze, mają bory bagienne, jak również żerowiska orzechówki i dzięcioła czarnego. W rezerwacie szczególną ochroną objętych jest siedem jezior. Zostały one zachowane w stanie naturalnym i znajdują się w różnych stadiach zarastania.

Okolice Mausza: Rezerwat Jeziorka Chośnickie – siedlisko ptaków, roślin i dziko żyjących gatunków zwierząt

W trakcie wędrówki po przygotowanej ścieżce edukacyjnej, można napotkać torfowiska, a także wysokie i pierwotne siedliska leśne o różnym stopniu sukcesji drzew. Rezerwat obejmuje także fragment pola zandrowego wraz z jeziorami w strefie przymorenowej. Zalesiona część tego pomnika przyrody wynosi 183,95 hektara. W rezerwacie napotkać można także dziko żyjące zwierzęta, które znalazły tam idealne warunki do życia i rozmnażania się. Miejsce gniazdowania licznego ptactwa, które występuje na terenie Jeziorka Chośnickiego, dowodzi tego, że jest to obszar, sprzyjający rozwojowi ekosystemu na terenie Pojezierza Kaszubskiego. Większość gatunków ptaków, które występują w rezerwacie przyrody Jeziorka Chośnickie, zostało objętych ścisłą ochroną. Chodzi tu przede wszystkim o populację żurawi, która w Polsce i w całej Europie zaczyna ulegać znacznemu zmniejszeniu, głównie z powodu postępującej urbanizacji i osuszania terenów jezior, lasów i bagien, stanowiących lęgowiska tych ptaków.

Jeziorka Chośnickie obejmują bardzo cenne fragmenty naturalnych ekosystemów leśnych, jak również rzadko występujących zbiorowisk roślinnych, cieszących się zainteresowaniem naukowców, mogących tam obserwować ich różne etapy rozwoju.

Zobacz nasze pokoje

260 PLN / noc

2 - 6 osób

85 – 100 PLN / noc

2 - 6 osób

80 – 100 PLN / noc

studio 2 + 3 osób

Przystosowane dla niepełnosprawnych

85 – 120 PLN / noc

2 - 4 osób

220 – 260 PLN / noc

4 - 5 osób

Możliwość zakwaterowania psa

Przystosowane dla niepełnosprawnych