Zasady korzystania ze strony internetowej osrodekmausz.pl

O nas

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.osrodekmausz.pl (dalej jako: „Strona”) jest spółka STOWARZYSZENIE REHABILITACYJNO-SPORTOWE „SZANSA-START GDAŃSK” wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Puszkina 8/1A, 80-233 Gdańsk, KRS 0000227339, NIP 5851358388, REGON 191966042, adres poczty elektronicznej: biuro@osrodekmausz.pl, numer telefonu: 58 684 40 09 oraz 796844009 (dalej jako: „SZANSA-START GDAŃSK”, „Właściciel” lub „Administrator”)

Zastrzeżenie prawne

Niniejsza Strona nie jest sklepem internetowym i nie jest za jej pośrednictwem możliwe zawarcie umowy sprzedaży (oznacza to m.in. że reklamy, cenniki i inne informacje o produktach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy). Zawarcie umowy sprzedaży może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do „SZANSA-START GDAŃSK” po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży produktów przez „SZANSA-START GDAŃSK”.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na Stronie Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (obowiązki ustawowe Właściciela).

Korzystanie ze strony

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony „SZANSA-START GDAŃSK” udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o prezentowanych przez siebie produktach.
Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań:

  • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
  • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej.
  • Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024×768.
  • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.
Możesz w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.
W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@osrodekmausz.pl lub
  • pisemnie na adres: „SZANSA-START GDAŃSK” ul. Puszkina 8/1A, 80-233 Gdańsk.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

Usługi elektroniczne

Na Stronie dostępne są następujące usługi elektroniczne: formularz kontaktowy i blog.

Korzystanie z formularza kontaktowego następuje po podaniu w interaktywnym Formularzu Kontaktowym dostępnym na Stronie adresu poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana odpowiedź od Właściciela, liczby gości, terminu przyjazdu, wyjazdu oraz treści wiadomości i kliknięciu pola „Wyślij zapytanie”.

Usługa elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Rozpoczęcie korzystania z Bloga możliwe jest po wejściu na Stronie w zakładkę Blog – Blog jest dostępny dla wszystkich odwiedzających Stronę bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych, czy dokonywania innych czynności. Korzystanie z Bloga jest nieodpłatne. Blog prowadzony jest przez Usługodawcę.

Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

Prawa autorskie

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

Kontakt z nami

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt z Właścicielem Strony:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@osrodekmausz.pl lub
  • pisemnie na adres: ul. Puszkina 8/1A, 80-233 Gdańsk.