Regulamin ośrodka wypoczynkowego Mausz

1. Postanowienia ogólne

 1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Osoby nie zakwaterowane w Ośrodku, a przebywające w nim po godz. 22.00 zobowiązane są do jego natychmiastowego opuszczenia. Nie zgłoszenie w recepcji dodatkowej osoby nocującej w domku równoznaczne jest z dodatkową opłatą w wysokości 100 zł/ doba.
 4. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia wszelkiego handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownictwa Ośrodka.
 5. Na terenie Ośrodka zabrania się organizacji imprez bez zgody Kierownictwa Ośrodka.

2. Zasady zakwaterowania

 1. Ośrodek jest obiektem dostępnym dla korzystających z zakwaterowania w domkach letniskowych oraz pokojach.
 2. Wszystkie osoby wjeżdżające na teren Ośrodka w celu skorzystania z miejsc noclegowych zobowiązane są do:
  • dokonania rejestracji pobytu na podstawie ważnego dokumentu tożsamości,
  • wniesienia opłat za pobyt w Ośrodku według cennika,
 3. W godzinach od 22.00 do 7.00 rano Ośrodek jest zamknięty. Przyjazdy/odjazdy w tych godzinach należy uzgadniać indywidualnie z Recepcją.
 4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy zakwaterowania osobom:
  • będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
  • które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny,
  • które nie poinformowały Kierownictwa Ośrodka o organizacji imprez zorganizowanych.
 5. Z chwilą przejęcia kluczy do miejsca zakwaterowania zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania. Zaraz po wejściu, prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu wyposażenia zgodnie z Kartą inwentaryzacyjną. W przypadku stwierdzenia różnic, fakt ten należy zgłosić personelowi Ośrodka w ciągu pierwszej godziny pobytu. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone braki i usterki w wyposażeniu odpowiada aktualny użytkownik domku.
 6. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez niego opłaty w wysokości 100 zł.
 7. W przypadku wcześniejszego wyjazdu nie przysługuje zwrot za niewykorzystany pobyt.

3. Czas pobytu

 1. Doba w Ośrodku rozpoczyna się od godziny 14:00, a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 11:00.
 2. W sprawie zmiany terminu wyjazdu należy kontaktować się z recepcją Ośrodka.
 3. Gotowość zdania domku lub pokoju należy zgłosić do recepcji.
 4. Nie opuszczenie domku lub pokoju do godziny 11:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki podstawowej, a do godziny 14:00 naliczenie dopłaty w wysokości 100% stawki podstawowej. 

4. Przepisy porządkowe

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.
 2. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 07.00 rano.
 3. Na terenie Ośrodka zabrania się używania przenośnego sprzętu nagłaśniającego zakłócającego wypoczynek innym wczasowiczom.
 4. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą zostać z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 5. Ognisko rozpalamy tylko w miejscu do tego wyznaczonym. Odpady pozostawione po grillowaniu należy zalać wodą i umieścić we wskazanym przez pracowników Ośrodka miejscu.
 6. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w Recepcji.
 7. Zabrania się samowolnego przenoszenia i wynoszenia mebli będących na wyposażeniu – na zewnątrz domków i pokoi, zmianę ich położenia w obrębie pomieszczeń wewnętrznych oraz przenoszenia mebli z domku do innego domku letniskowego.
 8. Zabawy zespołowe a w szczególności gra w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę, badmintona oraz ping ponga mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych (zgodnie z regulaminem korzystania z boisk). Na terenie Ośrodka znajdują się boiska do wyżej wymienionych gier.
 9. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
 10. Uprasza się o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka. Środki czystości udostępniamy na życzenie. Ewentualne trwalsze zabrudzenia lub usterki prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.

5. Zasady parkowania pojazdów

 1. Parkowanie wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się parkowania pod domkami oraz wjazdu na tereny zielone Ośrodka.
 2. Parking na terenie Ośrodka jest parkingiem niestrzeżonym.
 3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

6. Zasady pobytu zwierząt

 1. Zezwala się na pobyt w Ośrodku zwierząt domowych, z wyjątkiem zwierząt agresywnych, chorych, jadowitych.
 2. Zezwolenie na pobyt zwierząt (w tym także psów) w Ośrodku możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu recepcji Ośrodka i otrzymaniu stosownej zgody podczas dokonywania rezerwacji pobytu lub najpóźniej w momencie przyjazdu i dokonywania formalności meldunkowych. Pobyt zwierząt w Ośrodku jest płatny, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 3. Właściciele zwierząt podczas pobytu w Ośrodku są zobowiązani do:
  a) Wniesienia opłaty za pobyt zwierząt w Ośrodku, zgodnie z obowiązującym cennikiem;
  b) Posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia;
  c) Sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę;
  d) Zapewnienia swojemu zwierzęciu, we własnym zakresie, niezbędnych warunków umożliwiających niezakłócony pobyt np. legowiska lub wyżywienia;
  e) Utrzymania zwierząt (psów) wyłącznie na smyczy
 4. W przypadku nie stosowania się do zasad określonych w pkt. 3, właściciele zwierząt będą zobowiązani do uiszczenia kary w wysokości 200 zł za każdy jednorazowo stwierdzony przypadek nie stosowania się do powyższych zobowiązań.
 5. Właściciel zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 6. Stanowczo zabrania się:
  a) Wprowadzania zwierząt na plażę;
  b) Kąpieli zwierząt w jeziorze w obszarze plaży przeznaczonej dla Gości Ośrodka;
  c) Pobytu zwierząt na terenie placu zabaw, boisk, restauracji, sanitariatów;
  d) Korzystania przez zwierzęta z mebli znajdujących się w domkach/pawilonach/pokojach w charakterze legowiska

7. Zgoda na udostępnienie wizerunku

 1. Pobyt w Ośrodku jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku gości i ich podopiecznych, w zakresie promocji i dokumentacji działalności Ośrodka Wypoczynkowego MAUSZ. Oświadczenie o jakim mowa jest równoznaczne z wyrażeniem przez gości i ich podopiecznych zgody na rozpowszechnianie wizerunku, w rozumieniu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 80 poz. 904 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

8. Postanowienia końcowe

 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Ośrodka pisemnie na adres e-mail: biuro@osrodekmausz.pl
 3. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje kierownictwo Ośrodka lub Zarząd Stowarzyszenia zarządzający Ośrodkiem.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r.

Dziękujemy i życzymy miłego wypoczynku